- نام : مسعود *2 - نام خانوادگی : *3 - آدرس الکترونیک : * *4 - آدرس پستی : *5- تلفن همراه : *6 - کد ملی : *لطفا به سؤالات زیر پاسخ دهید:* 1- دعای سحر از کدامیک از معصومین (ع) نقل شده است؟1- امام حسن مجتبی (ع)2- امام علی (ع)3- امام باقر (ع)4- امام صادق (ع)* 2- بهترین ماه در قرآن کدام ماه ذکر شده است ؟1- ماه رجب2- ماه محرم3- ماه رمضان4- ماه شعبان* 3- کدامیک از معصومین (ع) د
دسته ها :
دهم 6 1388 12
X